Uw wederpartij komt zijn verplichtingen niet na: wat nu?

Stel, u sluit een overeenkomst met een leverancier, maar die komt zijn verplichtingen niet of onvoldoende na. U kunt dan niet zomaar overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en een schadevergoeding claimen. U moet via een aanmaning (ingebrekestelling) de leverancier eerst in de gelegenheid stellen om binnen een bepaalde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Pas daarna is er sprake van een verzuim en kunt u overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en een schadevergoeding vorderen. Er zijn echter uitzonderingen, waarbij het verzuim intreedt zonder ingebrekestelling.

Uitzonderingssituaties

Die uitzonderingen doen zich bijvoorbeeld voor wanneer een afgesproken fatale termijn voor nakoming van de verplichtingen ongebruikt verstrijkt of als uit opmerkingen van de leverancier is op te maken dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen. Ook kan de redelijkheid en billijkheid een rol spelen. Zo kan het gebeuren dat u wel een ingebrekestelling had moeten versturen, maar dat een beroep van de leverancier op het ontbreken daarvan toch niet wordt gehonoreerd omdat dit op grond van de redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar zou zijn. Er kunnen ook omstandigheden zijn waarbij u een ingebrekestelling achterwege mag laten op grond van de redelijkheid en billijkheid.

Sluit Menu