Bij laag tarief zzp’er ook arbeidsovereenkomst voor het arbeidsrecht

In de kabinetsplannen uit het regeerakkoord werd vorig jaar onder meer bekend gemaakt dat een arbeidsovereenkomst wordt aangenomen bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst (langer dan 3 maanden) of een laag tarief in combinatie met reguliere bedrijfsactiviteiten. Een ‘laag tarief’ wil in dit verband zeggen: minder dan 125% van het wettelijk minimumloon (Wml). Dat komt neer op tussen € 15 en € 18 per uur.

Deze aanname gaat niet alleen gelden voor de loonheffingen, maar ook voor het arbeidsrecht. Zelfs als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst. Die voorwaarden zijn kort gezegd dat er loon moet worden betaald, de arbeid persoonlijk moet worden verricht en er een gezagsverhouding is. Bij een laag tarief ontstaat er een arbeidsovereenkomst met dezelfde rechten en plichten als bij een reguliere arbeidsovereenkomst. Als dit voornemen doorgaat, betekent dit een ingrijpende  aanpassing van het arbeidsrecht. De kabinetsplannen moeten echter nog in concrete voorstellen worden omgezet waarover de Tweede en daarna de Eerste Kamer nog moeten beslissen. De geplande ingangsdatum is 1 januari 2020.

Hoe zit het dan bij een zzp’er met een hoog tarief?

Is er sprake van een hoog tarief (boven € 75) in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst (korter dan een jaar) of is er een hoog tarief in combinatie met niet-reguliere bedrijfsactiviteiten? In die gevallen wordt er een keuzemogelijkheid -‘opting out’- ingevoerd voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen. De opdrachtnemer/zzp’er kiest er dan voor om niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen en de opdrachtgever draagt geen loonbelasting en premies af. Maar staat het voor de opdrachtgever en de opdrachtnemer al vast dat de opdrachtnemer de werkzaamheden als zelfstandige uitvoert, dan is een opting-out niet nodig. Het kabinet onderzoekt op welke manier er afbakening nodig is van de groep opdrachtnemers voor wie de optingout gaat gelden. Daarbij zal ookworden gekeken naar de gevolgen voor de rechten op werknemersverzekeringen.

Wegnemen onduidelijkheid over Gezagsverhouding

 Belangrijk criterium bij het bepalen of er wel of niet sprake is van een arbeidsovereenkomst, is de gezagsverhouding. De uitleg hiervan bij de invoering van de Wet DBA heeft tot verwarring en onrust geleid onder zzp’ers en hun opdrachtgevers. Daarom zal de gezagsverhouding binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving worden verduidelijkt. Omdat hiervoor geen wetswijziging nodig is, kan dat al per 1 januari 2019.

Sluit Menu